Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 4 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 4 އަހަރު

MNQF Level: 7

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 7

Course Fee: MVR 36244

ކޯހުގެ ފީ: MVR 36244

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Economics and Management Studies

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

3 passes with C Grade or above in GCE O Level and SSC
OR
MNQF level 3 qualification in a related field.
OR
18 years of age and 1 year work experience and ability to communicate in the language of instruction.

--

 1. Quran Level 1
 2. Dhivehi Language
 3. Introduction to Shari’ah
 4. Introduction to Sustainable Community Development
 5. ICT Skills
 6. Fundamentals of Understanding Quran and Sunnah
 7. Arabic Language Level 1
 8. Introduction to Local Governance
 9. General English Proficiency
 10. Mosque Management and Dawa in Contemporary Society
 11. Quran Level 2
 12. Introduction to Leadership and Strategic Planning
 13. Islamic Faith 1
 14. Resource Management and Good Governance
 15. Quran Level 3
 16. Arabic Language Level 2
 17. Fiqh of Worship 1
 18. Studies of Selected Laws of Maldives
 19. Imaam Practice
 20. Quran Level 4
 21. Historical Studies of Islamic Administration
 22. Public Finance and Accountability
 23. Introduction to Psychology and Counselling
 24. Islamic Faith 2
 25. Interpersonal Communication and Conflict Management
 26. Fundamentals of Zakat and Waqf Management
 27. Islamic View of Social Justice
 28. Fiqh of Worship 2
 29. Human Rights and Gender Equality
 30. Islamic Family Law
 31. Rural and Urban Development
 32. Introduction to Public Interests
 33. International Relations in Islam
 34. Fiqh Muamal
 35. Fiqh of Selected Verses and Hadith
 36. Risk and Disaster Management

 

IUM Core Modules
 
1. Values and Ethics for a Practical Life
2. Critical Thinking and its Methodology
3. Islamic View of Knowledge and Civilization
4. Maldivian History and Civilization