Overview

Student affairs of the Islamic University Maldives is committed to achieve its goals in align with the mission and objectives of the university. The common thread that run throughout the student affairs is a commitment to enable students to participate in an engaging, healthy and active learning environment during their time at IUM.

Besides Consisting of varieties of responsibilities, the student affairs handles issues such as new students’ registration, introducing new and current academic programs and advertising the university to the student community at large.
The student affairs fosters students’ intellectual, personal and professional growth, and prepare them for success on campus and beyond graduation and strive to create safe, diverse, and stimulating environments responsive to student needs. The portfolio of the student affairs promotes the physical, emotional and relational well-being of IUM students.

The overall responsibilities of the student affairs lie with the registrar of the university.

Registrar’s Message

On behalf of the University community and in my capacity as the registrar, I would like to welcome all those who have chosen IUM and who, in the future aspire to join Islamic University of Maldives (IUM) for their academic journey. 

While assuring an exceptional quality of service, we focus on providing you with a fulfilling study experience at our University. It is our aim to hold your hand while nurturing you through the path of education and career building.

In addition, we offer extra activities to enhance your teamwork and leadership skills. We work to bring out graduates who are capable in all respects. 

With a caring and friendly approach and guidance, we consider it our key responsibility to ensure to ensure your academic needs are met and that you have a pleasant and a positive experience with us. 

We heartily welcome those seeking admission in IUM and look forward to work with you in achieving a fruitful outcome.

Uztaaz Ahmed Rauf Abdulla

Yoosuf Ahmed

Deputy Registrar

Raufa Abdul Azeez

Assistant Director

Nizama Nizar

Senior Administrative Officer

Hawwa Hana

Senior Administrative Officer

Ahmed Mohamed Didi

Administrative Officer

Vision

To create a stimulating environment to help students achieve excellence in academic achievement, professional goals and instill in them characteristics of leadership, patriotism, and a sense social and individual responsibility. 

Mission

The mission of IUM Student Affairs is twofold:

  1. To complement and support the University’s academic mission as a center of academic, teaching, and research; and
  2. To enhance the quality of life for students — both in and out of the classroom.
Objectives
  • To provide an enriching learning environment and a pleasant atmosphere for our students’ community and alumni.
  • To enhance the intellectual and academic skills of our students through the curriculum, co-curricular and extracurricular activities.
ތަޢާރަފު

ސްޓޫޑެންޓް އެފެއާޒަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤްޞަދުތަކާއި، ރިސާލަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން، ޔުނިވަރސިޓީގެ  ކޯސްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޯދުމާއި އެދަރިވަރުންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ދަރިވަރުންގެ ޕްރޮގްރެޝަން (ދަރިވަރުންގެ އުނގެނުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމާއި)، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފްލާތައް ބޭއްވުމުގެ އިތުރުން ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް އިރުޝާދުދީ މަގުދައްކައިދީ ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދެމުން ގެންދާ ޑިޕާރޓްމެންޓެކެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް އެފެއާޒް ހިނގުމުގައި އެންމެ އިސްކޮން ހުންނަވާނީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރަޖިސްޓްރާރއެވެ.

ރަޖިސްޓރަރގެ މެސެޖް

 

ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވި އެންމެހާއި ފަރާތްތަކާއި، ކުރިމަގުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރުމަށް މި ޔުނިވަރސިޓީ އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާނެ ފަރާތަތަކަށް ރަޖިސްޓްރަރއާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ، މަތީ ފެންވަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު، ދަރިވަރަކަށް ބޭނުންވާފަދަ ތަޖްރިބާތަކެއް ލިބޭތަނަކަށް ހެދުމެވެ. 

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްޞަދަކީ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ މި މަރުޙަލާ  ކަޑައްތު ކުރަމުން ދާއިރު، ދަރިވަރުންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ރަނގަޅު މަގު ދައްކާ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މަގުގައި ކުރިއަރައި ދިއުމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުނަރާއި   ލީޑަރޝިޕް ހުނަރުތައް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމެވެ.އަދި އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ދަސްވެނިވާ ދަރިވަރުންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ މައިދާނުގައި ހުރިހާ ކަމަކަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމެވެ.

 އަޅާލުމާއި އޯގާތެރިކާއި މަގުދެއްކުމާއެކު، އަޅުގަނޑުމެންގެ މައިގަނޑު ޒިންމާއަކީ،  ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ މާހައުލަކީ އުނގެނުމަށްފަހި އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހޭ ތަޖުރިބާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކު ކުރެވޭ މާހައުލަކަށްހެދުމެވެ.

ޔޫސުފް އަޙްމަދު

ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓްރަރ

ރައުފާ އަބްދުލް އަޒީޒް

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

ނިޒާމާ ނިޒާރު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ހައްވާ ހަނާ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

އަހްމަދު މުހައްމަދު ދީދީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ތަޞައްވުރު

ދަރިވަރުންނަށް މަތީފެންވަރުގެ ތަޢުލީމީ ލަނޑުދަޑިތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ހުނަރުތަކުގެ އިތުރުން ޤައުމާއި ވަޠަން ދެކި ލޯބިވާ ނަމޫނާ ލީޑަރެއްގެ ސިފަ ލިބިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ، ފަރުދީ ޒިންމާގެ މައްސޫލިއްޔަތު އިޙްސާސް ކޮށްދޭފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނުން.

ލަނޑުދަނޑިތައް

ސްޓޫޑެންޓް އެފެއާޒްގެ(މިޝަން) މުހިއްމު ލަނޑުދަނޑިއަކީ މައިގަނޑު ދެ ކަމެކެވެ.

1- ޔުނިވަރސިޓީގެ މަޤުޞަދު ކަމުގައިވާ މަތީފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމޢި ޢިލްމީ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

2- ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް އުނގަންނައިދޭ މާހައުލާއި އިތުރުހަރާކާތުގެތެރޭން (ކުލާސްރޫމްގަޔާއި ކުލާސްރޫމްއިން ބޭރުން) ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން؛

  •  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ ދިވެހި ރާއްޖެއިން މަތީ ތަޢުލީމު ހޯދަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ދަރިވަރެއްގެ އެންމެ ފުރަމަތަ މަންޒިލް ކަމުގައި ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
  •  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެހާރާ މިހާރުގެ ދަރިވަރުންނަށް އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހޭ ޢިލްމީ މާހައުލެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ އެތެރޭގައި ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
  • އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތައް ވީހާވެސް ފުޅާކޮށް ދަރިވަރުންގެ ތަފާތު ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮށް، މުޖްތަމަޢުއަށް އަންނަ، އިސްލާމީ ފިކުރާ ބީރައްޓެހި އޮއިވަރުތަކަށް ހޭލުންތެރި، ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންތަކަށް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން.