Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Arabic or Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި / ދިވެހި

Course Duration: 2.5 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 2.5 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 32770.00

ކޯހުގެ ފީ: MVR 32770.00

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Quran and Sunnah

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Male'Campus
މާލެ ކެމްޕަސް

A related Bachelor's Degree 
OR 
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master's Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master's Program.

·       އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
·      ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން. (ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން) ނުވަތަ،
·         ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން. (ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން)

If Medium of Instruction is Arabic: 
Shahadhaa Sanaviyya pass in all Arabic language modules,
OR
MNQF Level 4 or above qualification in Arabic language.
OR
A pass in Arabic Competency Test of IUM or equivalent.
If a student has completed his/her previous qualification(s) in Arabic medium, the student will be given exemption from Arabic language requirement.

ކިޔަވަނީ އަރަބި ބަހުންނަމަ: ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާގެ އަރަބިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ ލެވެލް 4ގެ އަރަބި ސެޓްފިކެޓް އެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވާސިޓީންދޭ އަރަބި ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން

 1. Research Methodology in Islamic Sciences
 2. Al- Waqaf and Al-Ibtida’
 3. Principles of The Ten Great Recitations 1
 4. Issues in History of the Mus-haf and Science of Script
 5. The Categories of Reciters
 6. Fundamentals of Qur’anic Contemplation
 7. The Differences in the Recitations and their Effect on the Exegesis
 8. Principles of The Ten Great Recitations 2
 9. Research in Practice
 10. Dissertation
 11. Thesis

(Students are required to take any one)

 1. Tawhid, Humanity and Civilization
 2. Innovative Thinking in Islamic Perspective