Dr. Mohamed Zahir Hussain

Chancellor

3022101

chancellor.bureau@ium.edu.mv

Dr. Ali Zahir

Vice Chancellor

3022102

chancellor.bureau@ium.edu.mv

Dr. Aishath Waheeda

Deputy Vice Chancellor (Academic Affairs)

3022104

chancellor.bureau@ium.edu.mv

Dr. Visal Moosa

Deputy Vice Chancellor (Research and Innovation)

3022105

chancellor.bureau@ium.edu.mv

Ahmed Ameen Mohamed

Deputy Vice Chancellor (Administration and Finance)

3022103

chancellor.bureau@ium.edu.mv

Mohamed Yaaniu Hashim

Director

3022106

chancellor.bureau@ium.edu.mv

Aminath Muzuna

Personal Assistant(Chancellor)

3022101

chancellor.bureau@ium.edu.mv

-

Personal Assistant (Vice Chancellor)

3022102

chancellor.bureau@ium.edu.mv

Hawwa Shazuleen

Administrative Officer ( Secretary of DVC Research & Innovations)

3022105

res.innov@ium.edu.mv

Hussain Azim

Administrative Officer (Secretary of DVC admin)

3022103

chancellor.bureau@ium.edu.mv

-

Administrative Officer (Secretary of DVC Academic)

3022184

academic.affairs@ium.edu.mv

Aishath Shaaidha

Administrative Officer

3022100

info@ium.edu.mv

Mariyam Amira

Receptionist

3022100

info@ium.edu.mv

Aminath Raudha

Administrative Officer

3022100

info@ium.edu.mv

Ahmed Rauf Abdullah

Registrar

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

Yoosuf Ahmed

Deputy Registrar

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

Raufa Abdul Azeez

Senior Administrative Officer

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

Nizaama Nizaar

Administrative Officer

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

Hawwa Hana

Administrative Officer

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

Ahmed Mohamed Didi

Administrative Officer

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

-

Administrative Officer

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

Moosa Adnan

System Administrator

3022150

ict@ium.edu.mv

Saam Mohamed

Assistant System Administrator

3022150

ict@ium.edu.mv

Abdulla Nabeel

IT Technician

3022150

ict@ium.edu.mv

Naaif Ibrahim

IT Technician

3022150

ict@ium.edu.mv

Ahmed Aman

IT Technician

3022150

ict@ium.edu.mv

-

Software Developer

3022150

ict@ium.edu.mv

Ahmadhulla Mauthoof

Director

3022160

hr@ium.edu.mv

Asifa Hassan

Senior Administrative Officer

3022160

hr@ium.edu.mv

Manal Hussain

Administrative Officer

3022160

hr@ium.edu.mv

Shafeeaa Mohamed Naseer

Director

3022170

finance@ium.edu.mv

Saffa Ibrahim

Senior Administrative Officer

3022170

finance@ium.edu.mv

Aminath Raima

Administrative Officer

3022170

finance@ium.edu.mv

Asma Ismail

Cashier

3022170

finance@ium.edu.mv

Aishath Ali

Director

3022180

procurement@ium.edu.mv

Aminath Shajan

Administrative Officer

3022180

procurement@ium.edu.mv

Hussain Nawaz Mohamed

Administrative Officer

3022180

procurement@ium.edu.mv

Yoosau Hassan

Administrative Officer

3022180

procurement@ium.edu.mv

Fathimath Nashath

Chief Librarian

3022130

library@ium.edu.mv

Haleemath Shuhudha

Senior Librarian

3022130

library@ium.edu.mv

-

Assistant Librarian

3022130

library@ium.edu.mv

-

Assistant Librarian

3022130

library@ium.edu.mv

-

Assistant Librarian

3022130

library@ium.edu.mv

-

Assistant Librarian

3022130

library@ium.edu.mv

Maaya Hassan

Assistant Librarian

3022130

library@ium.edu.mv

Ali Fahumy

Assistant Director

3022190

maintenance@ium.edu.mv

Moosa Mahir

Electrician

Sofeenaaz Dawood

Campus Assistant

Seema Abdulla

Campus Assistant

Aishath Nauma

Campus Assistant

Mohamed Mansoor

Dean

3022144

kqs@ium.edu.mv

Aishath Rishfa

Administrative Officer

3022144

kqs@ium.edu.mv

Mohamed Ihulaal

Administrative Officer

3022144

kqs@ium.edu.mv

Abdul Azeez Hussain

Lecturer

Mohamed Naeem Ahmed Fikuree

Associate Lecturer

Ibrahim Zuhair

Associate Lecturer

Mohamed Waheed

Lecturer

Samiya Zakariyya

Lecturer

Mohamed Thaufeeg Ali

Lecturer

Ibrahim Ramzee

Associate Lecturer

Ali Nisham

Dean

3022143

ksl@ium.edu.mv

-

Administrative Officer

3022143

ksl@ium.edu.mv

Dr.Mohamed Affan Shafy

Senior Lecturer

Shaaz Ahmed

Lecturer

Abdul Jaleel Hussain

Lecturer

Ikram Abdul Sattar

Lecturer

Aishath Ruhsha Nasheed

Lecturer

Fathimath Rasheeda

Lecturer

Nimal Mohamed

Dean

3022147

kirk@ium.edu.mv

Aishath Shuzy Ahmed

Administrative Officer

3022147

kirk@ium.edu.mv

Mohamed Minwaal

Administrative Officer

3022147

kirk@ium.edu.mv

Fareedha Mohamed

Lecturer

Aminath Afiya Abdul Hakeem

Lecturer

Ismail Najee

Lecturer

Dr. Aishath Shina

Dean

3022142

ked@ium.edu.mv

Nizna Ibrahim

Administrative Officer

3022142

ked@ium.edu.mv

Mariyam Nashwa

Administrative Officer

3022142

ked@ium.edu.mv

Khaulath Saeed

Lecturer

Agisa Ali

Lecturer

Abdul Wahidh Abudulla

Lecturer

Ibrahim Shifau

Lecturer

Visama Hassan

Lecturer

Aroosha Maahir

Associate Lecturer

Ahmed Nizar Sodig

Associate Lecturer

Ibrahim Ali

Lecturer

Fayyaz Ali Manik

Dean

3022145

kal@ium.edu.mv

Badhoora Yahya

Administrative Officer

3022145

kal@ium.edu.mv

-

Administrative Officer

3022145

kal@ium.edu.mv

Abdul Mueed Hassan

Associate Lecturer

Adam Fayaz

Associate Lecturer

Ali Ibrahim didi

Lecturer

Mohamed Gubaad Aboobakuru

Lecturer

Mohamed Uwais Mohamed Ameen

Lecturer

Mahmoud Mohamed Abdelmonem Hassan Metwally

Lecturer

Dr. Elsayed Elshahhat Mesilhi Ibrahim

Lecturer

Abdul Samad Mohamed

Dean

3022146

kem@ium.edu.mv

Safwa Nashid

Administrative Officer

3022146

kem@ium.edu.mv

-

Administrative Officer

3022146

kem@ium.edu.mv

Mariyam Shihama

Lecturer

Aishath Sinaau

Lecturer

Dr. Aminath Shafiya Adam

Dean

3022140

crp@ium.edu.mv

Ismail Rathiu

Administrative Officer

3022140

crp@ium.edu.mv

Dr. Mariyam Shareefa

Senior Lecturer

Dr. Fathimath Muna

Dean

3022149

cps@ium.edu.mv

Aminath Shaufa

Administrative Officer

3022149

cps@ium.edu.mv

Mohamed Solih

Lecture

Dr. Hasan M.A Alkordi

Lecturer

Mohamed Shaheen

Dean

3022148

cce@ium.edu.mv

-

Administrative Officer

3022148

cce@ium.edu.mv

-

Administrative Officer

3022148

cce@ium.edu.mv

Mohamed Zaahir

Lecturer

Nasrulla Ahmed

Lecturer

Mohamed Imran

Curriculum, Instruction and Assessment Specialist

3022129

curriculum@ium.edu.mv

Nafha Mohamed Hamdhi

Administrative Officer

3022104

academic.affairs@ium.edu.mv

-

Acting Director

3022164

lir@ium.edu.mv

Aishath Zamha

Senior Administrative Officer

3022164

lir@ium.edu.mv

ޑރ. މުހައްމަދު ޒާހިރު ހުސައިން

ޗާންސެލަރ

3022101

chancellor.bureau@ium.edu.mv

ޑރ.ޢަލީ ޒާހިރު

ވައިސް ޗާންސެލަރ

3022102

chancellor.bureau@ium.edu.mv

ޑރ. ޢާއިޝަތު ވަޙީދާ

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެކަޑެމިކް އެފެއާޒް)

3022104

chancellor.bureau@ium.edu.mv

ޑރ.ވިސާލު މޫސާ

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން)

3022105

chancellor.bureau@ium.edu.mv

އަޙުމަދު އަމީން މުޙައްމަދު

ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރ (އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް)

3022103

chancellor.bureau@ium.edu.mv

މުހައްމަދު ޔާނިއު ހާޝިމް

ޑިރެކްޓަރ

3022106

chancellor.bureau@ium.edu.mv

އާމިނަތު މުޒުނާ

ޕާސަނަލް އެސިސްޓަންޓް (ޗާންސެލަރ)

3022101

chancellor.bureau@ium.edu.mv

-

ޕާސަނަލް އެސިސްޓަންޓް (ވައިސް ޗާންސެލަރ)

3022102

chancellor.bureau@ium.edu.mv

ހައްވާ ޝަޒުލީން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ސެކެރަޓަރީ-ޑީ.ވީ.ސީ ރިސާރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަންސް)

3022105

chancellor.bureau@ium.edu.mv

ހުސައިން އާޒިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ( ސެކެރަޓަރީ - ޑީވީސީ _އެޑްމިން)

3022103

chancellor.bureau@ium.edu.mv

-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ(ސެކެރަޓަރީ-ޑީ.ވީ.ސީ އެކަޑަމިކް)

3022184

academic.affairs@ium.edu.mv

އައިޝަތް ޝައިދާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022100

info@ium.edu.mv

މަރިޔަމް އާމިރާ

ރިސެޕްޝަނިސްޓް

3022100

info@ium.edu.mv

އާމިނަތު ރައުދާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022100

info@ium.edu.mv

އަޙްމަދު ރައޫފް އަބްދުﷲ

ރަޖިސްޓްރަރ

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

ޔޫސުފް އަޙްމަދު

ޑެޕިއުޓީ ރަޖިސްޓްރަރ

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

ރައުފާ އަބްދުލްއަޒީޒް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

ނިޒާމާ ނިޒާރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

ހައްވާ ހަނާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

އަހްމަދު މުހައްމަދު ދީދީ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022120

student.affairs@ium.edu.mv

މޫސާ އަދްނާން

ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

3022150

ict@ium.edu.mv

ސާމް މުޙައްމަދު

އެސިސްޓަންޓް ސިސްޓަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

3022150

ict@ium.edu.mv

އަބްދުﷲ ނަބީލް

އައިޓީ ޓެކްނީޝަން

3022150

ict@ium.edu.mv

ނާއިފް އިބްރާހީމް

އައިޓީ ޓެކްނީޝަން

3022150

ict@ium.edu.mv

އަޙުމަދުﷲ މައުތޫފް

ޑިރެކްޓަރ

3022160

hr@ium.edu.mv

އާސިފާ ހަސަން

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022160

hr@ium.edu.mv

މަނާލް ހުސައިން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022160

hr@ium.edu.mv

ޝަފީއާ މުހައްމަދު ނަސީރު

ޑިރެކްޓަރ

3022170

finance@ium.edu.mv

ޝައްފަ އިބްރާހިމް

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022170

finance@ium.edu.mv

އާމިނަތު ރާއިމާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022170

finance@ium.edu.mv

އަސްމާ އިސްމާއިލް

ކޭޝިއަރ

3022170

finance@ium.edu.mv

އައިޝަތު އަލީ

ޑީރެކްޓަރ

3022180

procurement@ium.edu.mv

ހުސައިން ނަވާޒް މުހައްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022180

procurement@ium.edu.mv

އާމިނަތު ޝަޖަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސާ

ފާތިމަތް ނަޝާތު

ޗީފް ލައިބްރޭރިއަން

3022130

library@ium.edu.mv

ހަލީމަތު ޝުހުދާ

ސީނިއަރ ލައިބްރޭރިއަން

3022130

library@ium.edu.mv

-

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން

3022130

library@ium.edu.mv

-

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން

3022130

library@ium.edu.mv

-

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން

3022130

library@ium.edu.mv

-

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން

3022130

library@ium.edu.mv

މާޔާ ޙަސަން

އެސިސްޓަންޓް ލައިބްރޭރިއަން

3022130

library@ium.edu.mv

އަލީ ފަހުމީ

އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ

3022190

maintenance@ium.edu.mv

މޫސާ މާހިރު

އިލެކްޓރިޝިއަން

ސޮފީނާޒް ދާވޫދު

ކެމްޕަސް އެސިސްޓަންޓް

ސީމާ އަބްދުﷲ

ކެމްޕަސް އެސިސްޓަންޓް

އައިޝަތު ނައުމާ

ކެމްޕަސް އެސިސްޓަންޓް

މުހައްމަދު މަންސޫރު

ޑީން

3022144

kqs@ium.edu.mv

އައިޝަތު ރިޝްފާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022144

kqs@ium.edu.mv

މުހައްމަދު އިހުލާލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022144

kqs@ium.edu.mv

އަބްދުލްއަޒީޒް ހުސައިން

ލެކްޗަރަރ

މުހައްމަދު ނައީމް އަހްމަދު ފިކުރީ

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

އިބްރާހިމް ޒުހައިރު

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

މުހައްމަދު ވަހީދު

ލެކްޗަރަރ

ސާމިޔާ ޒަކަރިއްޔާ

ލެކްޗަރަރ

މުހައްމަދު ތައުފީގް އަލީ

ލެކްޗަރަރ

އިބްރާހިމް ރަމްޒީ

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

ޢަލީ ނިޝާމް

ޑީން

3022143

ksl@ium.edu.mv

-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022143

ksl@ium.edu.mv

ޑރ. މުހަމްމަދު އައްފާން ޝާފީ

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

ޑރ. ހަސަން ކުރްދީ

ލެކްޗަރަރ

ޝާޒް އަހްމަދު

ލެކްޗަރަރ

އަބްދުލް ޖަލީލް ހުސައިން

ލެކްޗަރަރ

އިކްރާމް އަބްދުލްސަތާރު

ލެކްޗަރަރ

އައިޝަތު ރުހުޝާ ނަޝީދު

ލެކްޗަރަރ

ފާތިމަތު ރަޝީދާ

ލެކްޗަރަރ

ނިމާލް މުޙައްމަދު

ޑީން

3022147

kirk@ium.edu.mv

އައިޝަތު ޝުޒީ އަހްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022147

kirk@ium.edu.mv

މުހައްމަދު މިންވާލް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022147

kirk@ium.edu.mv

ފަރީދާ މުހައްމަދު

ލެކްޗަރަރ

އާމިނަތް އާފިޔާ އަބްދުލް ހަކީމް

ލެކްޗަރަރ

އިސްމާއިލް ނާޖީ

ލެކްޗަރަރ

ޑރ. ޢާއިޝަތު ޝިނާ

ޑީން

3022142

ked@ium.edu.mv

ނިޒްނަ އިބްރާހިމް

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022142

ked@ium.edu.mv

މަރިޔަމް ނަޝްވާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022142

ked@ium.edu.mv

ޙައުލަތު ސަޢީދް

ލެކްޗަރަރ

އާގިސާ އަލީ

ލެކްޗަރަރ

އަބްދުލް ވާހިދް

ލެކްޗަރަރ

އިބްރާހިމް ޝިފާއު

ލެކްޗަރަރ

ވިސާމާ ހަސަން

ލެކްޗަރަރ

އަރޫޝާ މާހިރް

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

އަހްމަދް ނިޒާރް ސޯދިގް

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

އިބްރާހިމް އަލީ

ލެކްޗަރަރ

ފައްޔާޒް ޢަލީ މަނިކު

ޑީން

3022145

kal@ium.edu.mv

ބަދޫރާ ޔަހްޔާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022145

kal@ium.edu.mv

-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022145

kal@ium.edu.mv

އަބްދުލް މުޢީދް ހަސަން

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

އާދަމް ފަޔާޒް

އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ

އަލީ އިބްރާހިމް ދީދީ

ލެކްޗަރަރ

މުހައްމަދު ޤުބާދް

ލެކްޗަރަރ

މުހައްމަދު އުވައިސް

ލެކްޗަރަރ

މަހްމޫދް އަބްދުލް މޮނެމް

ލެކްޗަރަރ

ޑރ. ސައްޔިދް ސައަހާތް

ލެކްޗަރަރ

ޢަބްދުއްސަމަދު މުޙައްމަދު

ޑީން

3022146

kem@ium.edu.mv

ސޮފްވާ ނާޝިދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022146

kem@ium.edu.mv

-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022146

kem@ium.edu.mv

މަރިޔަމް ޝިހާމާ

ލެކްޗަރަރ

އައިޝަތު ސިނާއު

ލެކްޗަރަރ

ޑރ. އާމިނަތު ޝާފިޔާ އާދަމް

ޑީން

3022140

crp@ium.edu.mv

އިސްމާޢިލް ރާތިޢު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022140

crp@ium.edu.mv

މަރިޔަމް ޝަރީފާ

ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ

ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ

ޑީން

3022149

cps@ium.edu.mv

އާމިނަތު ޝައުފާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022149

cps@ium.edu.mv

މުހައްމަދު ސޯލިހު

ލެކްޗަރަރ

މުހައްމަދު ޝަހީން

ޑީން

3022148

cce@ium.edu.mv

-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022148

cce@ium.edu.mv

-

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022148

cce@ium.edu.mv

މުހައްމަދު ޒާހިރު

ލެކްޗަރަރ

ނަސްރުﷲ އަހްމަދު

ލެކްޗަރަރ

މުހައްމަދު އިމްރާން

ކަރިކިއުލަމް، އިންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އެސަސްމަންޓް ސްޕެޝަލިސްޓް

3022129

curriculum@ium.edu.mv

ނަފްހާ މުޙައްމަދު ހަމްދީ

އެޑްމިނިިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022104

academic.affairs@ium.edu.mv

-

އެކްޓިން ޑިރެކްޓާރ

3022164

lir@ium.edu.mv

އައިޝަތު ޒަމްހާ

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

3022164

lir@ium.edu.mv