Overview

This Kulliyyah strives on extensive teaching and circulating the knowledge of Quran and Sunnah.

In order to attain this, the Kulliyyah endeavours in numerous works; hence, Diploma, Degree, Postgraduate courses and Master degree courses in Quranic Knowledge and various courses related to Sunnah is being conducted by the Centre. Further, a more significant attention is being given for special courses for Memorizing the Holy Quran and offering courses for visually impaired students to learn and memorize Quran. Additionally, the Kulliyyah offers and teaches the students, various skills to strive in a practical field, post their studies.

Mohamed Mansoor

Dean

Aishath Rishfa

Administraive Officer

Mohamed Ihulaal

Administrative Officer

Message from the Dean

The College of the Qur’an and Sunnah provides opportunities to study the two main sources that adopted Islamic law, and their correct sciences. 

My goal is to expand the field of teaching the sciences of the Qur’an and Sunnah and fully develop them and develop a skilled person rich in their sciences and open the doors of the college for new scientific research, new translations, and academic debates.

Therefore, I recommend you join this college to learn authentic knowledge based on Quran and Sunnah and develop a well-behaved personality.

Vision

Researching the Quran and Sunnah, and creating a generation that is able to achieve the highest levels of creativity in learning from and teaching about these two sources, and to spread the invitation of Islam through the known and stated moderate philosophy of Islam that is encompassed in the Quran and Sunnah, and that has been put forward by the pious predecessors.

Mission

To develop a community with Maldivian values that forges its path through the inspiration of the Quran and Sunnah.

Value and Ethics
 1. Strong Moral character
 2. Knowledgeable scholars 
 3. Honest sincerity 
 4. Unconditional generosity 
 5. Integrity 
 6. Passion for helpfulness 
 7. Strive towards perfection
Targets
 • Establishing a vast number of people who adore and revere Quran and Sunnah.
 • Establishing people who recites Quran competently and affluently.
 • Establishing people who attain Knowledge of Quran and teach forward by utilizing the modern techniques and strategies.
 • Establishing people who learns and obtain knowledge of hadith and obey the modest and moderate principles.
 • Memorizing, safeguarding and preserving the Noble Quran.
 • Establishing people who can recite Quran by heart and lead Tarawih Prayers in Mosques of Maldives.
Departments
ތައާރަފް

މިކުއްލިޔާއަކީ ކީރިތި ޤުރްއާނާއި މާތްނަބިއްޔާގެ ސުންނަށް ފުޅާދައިރާއެއްގައި އުގަންނައިދީ އެއިލްމު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ފެތުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކުއްލިޔާއެކެވެ.

މިކަންޙާސިލް ކުރުމަށްޓަކާ ވަރައްގިނަގުނަމަސައްކަތްތައް ކުއްލިޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. އެގޮތުން ޤުރުއާނާއި ބެހޭ އިލްމުގެ ޑިޕްލުމާ، އަދި ޑިގުރީއާ ޕޯސްޓް ގުރެޖުވޭޓް  ކޯސްތަކާއި މާސްޓަރ ކޯސްތަކާއި  ، ސުންނަތާއިބެހޭ ކޯސްތައް މިކުއްލިޔާގެ ފަރާތުން ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. ވަކިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މާތްﷲގެ ކަލާމް ފުޅުހިތުދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޚާއްސަކޯސްތަކައި، ލޯފަންކުދިންނަށް ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސް ކުރިއަށްގެންދެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ކިޔަވައި ނިމުމަށްފަހު  އަމަލީ މައިދާނުގައި  ހަރަކާތް ތެރިވުމަށް ބޭނުންވާ އެކިއެކި ހުނަރުތައް ވެސް މިކުއްލިޔާއިން ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށް ދެމުން ގެންދެވެއެވެ.

މުހައްމަދު މަންސޫރު

ޑީން

އައިޝަތު ރިޝްފާ

އެޑްމިނިސްޓްޜޭޓިވް ސްޓާފް

މުޙައްމަދު އިހުލާލް

އެޑްމިނިސްޓްޜޭޓިވް ސްޓާފް

ޑީން ގެ ބަސް

އިސްލާމީ ޝަރީއަތް އެދެމަޞްދަރަކަށް ބިނާވެފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صلى الله  عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގެ ޞައްޙަ ޢިލްމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާއިން މިދަނީ ފަހިކޮށްދެމުންނެވެ.

އަޅުގަނޑުގެ އަމާޒަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صلى الله  عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގެ ޢިލްމު ވީހާވެސް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީކޮށް، ޢިލްމާއި ހުނަރުން މުއްސަނދިވެފައިވާ ޤާބިލު ތަހުޒީބު ޝަޚުސެއްް އުފެއްދުމެވެ. އައުދިރާސާތަކާއި އައުތަރުޖަމާތަކާއި ޢިލްމީ ބަހުޘްތަކަށް ޖާގަދީ މަރުޙަބާ ކިޔުމެވެ. 

އެހެން ކަމުން ކީރިތި ޤުރުއާނާއި މާތްނަބިއްޔާ صلى الله  عليه وسلم ގެ ސުންނަތުގެ އިތުބާރު ހިފޭ މަޢުލޫމާތު އުނގެނި ޢިލްމުވެރި ޙިލްމުވެރި ޝަޚުސަކަށްވުމަށް ގުޅެންވީ ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ވިޝަން

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ރިސާޗުތައްހެދުމާއި، މިދެމަސްދަރުގެ އަލީގައި އުގެނި އުގަންނައިދިނުމުގެ ސަރޭ އަންޖާމު ދިނުން.  އަދި ވަސަތިއްޔާއަށް ލޯބިކުރާހާލުގައި އިސްލާމީ ދައުވަތު ފެތުރުމާއި އިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް ބަޔާންކުރުން.

މިޝަން

ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ އަލީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާނެ ދިވެހި ޖީލެއް އުފެއްދުން.

މިންތަކާއި އިންތައް
 1. އިޚްލާސްތެރިކަން 
 2. އަމާނާތްތެރިކަން 
 3. ހުނަރުވެރިކަން 
 4. އެހީތެރިކަން 
 5. ފުރިހަމަކަން 
ލަނޑުދަނޑިތައް
 • ޤުރްއާނާއި ސުންނަތަށް ލޯބިކުރާބަޔަކުއުފެއްދުން 
 • ކީރިތި ޤުރްއާން ރީތިކޮން ކިޔަވާބަޔަކުއުފެއްދުން 
 • ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ އިލްމް ޙާސިލްކޮށް ޒަމާނީ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކީރިތި ޤުރްއާން އުގަންނައިދޭނެ ބަޔަކުއުފެއްދުން 
 • ޙަދީޘުގެ އިލްމު އުގެނި މެދުމިނުގެ އުސޫލްތަކަށް ތަބާވެތިބެ އުގަންނައިދޭނެ ބަޔަކު އުފެއްދުން
 • ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް ﷲ ގެ ކަލާންފުޅު ރައްކާތެރި ކުރުން 
 • ޤުރްއާން ހިތުން ކިޔައި ތަރާވީސް ނަމާދު އިމާމުވެ ރާއްޖޭގެ މިސްކިއްތަކުގައި ކުރާނެ ބަޔަކުއުފެއްދުން
ޑިޕާޓްމަންޓްތައް

Ongoing Courses

ހިނގަމުންދާ ކޯސްތައް

Course Name ކޯހުގެ ނަން MNQF Level އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް Course Duration ކޯހުގެ މުއްދަތު Course Fee ކޯސް ފީ Kulliyah / Center ކުއްލިޔާ / ސެންޓަރ
Master of Qira'ath މާސްޓަރ އޮފް ޤިރާއަތު Level 9 ލެވެލް 9 2.5 Years 2.5 އަހަރު MVR 32770.00 MVR 32770.00 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Master of Arts in Quranic Sciences މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް Level 9 ލެވެލް 9 1 Year 1 އަހަރު MVR 32770.00 MVR 32770.00 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Master of Arts in Science of Hadith މާސްްޓަރސް އޮފް އާރޓްސް އިން ސައިންސް އޮފް ހަދީޘް Level 9 ލެވެލް 9 1 Year 1 އަހަރު MVR 32770 MVR 32770 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Bachelor of Quranic Studies ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 28710 MVR 28710 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Advanced Certificate in Quran Memorization އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން Level 4 ލެވެލް 4 1 Year 1 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Certificate 3 in Quran Memorization ސެޓްފިކެޓް 3 ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން Level 3 ލެވެލް 3 0.5 Year 0.5 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Certificate 2 in Quran Memorization ސެޓްފިކެޓް 2 ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން Level 2 ލެވެލް 2 0.5 Year 0.5 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Certificate 1 in Quran Memorization ސެޓްފިކެޓް 1 ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން Level 1 ލެވެލް 1 0.5 Year 0.5 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Master of Fiqh and Usul-Al-Fiqh މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް Level 9 ލެވެލް 9 1 Year 1 އަހަރު MVR 36995.00 MVR 36995.00 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް