Overview

.

Abdul Samad Mohamed

Dean

Safwa Nashid

Administrative Officer

Message from the Dean

As-salaamu aleikum, and a very warm welcome to the Kulliyyah of Economics and Management Studies (KEM) of the Islamic University of Maldives. 

The aim of our Kulliyyah is to become a premier business school in the Maldives by integrating conventional economic, business and finance including Islamic banking with values and morality based on Islamic beliefs and values. 

Though our Kulliyyah was recently established in 2019, we are already offering 4 Bachelor especially Bachelor of Islamic Banking and Finance which is the only of its kind available in the Maldives and which is highly demanded since students who complete it have high possibility of getting jobs in the banking industry. In addition, we are also offering Bachelor of Local Governance and Administration, highly beneficial targeted to increase the capacity of the local governance structure in Maldives. Similarly, we have also recently introduced Bachelor of Accounting and Finance and Bachelor of Human Resource Management and we have respective Diplomas in the field.

KEM is committed to provide excellent education as our curriculum is reflect recent developments in business and finance discipline, as well as stakeholder expectations and we are working to introduce new programs in affiliation with international university and centres

Our commitment to exceptional student experience begins with our staff who are competent and highly experienced in the industry and is striving to enhance students’ academic excellence. We are also striving to improve the quality of teaching by integrating real life business and finance issues via practical training and sessions so that they are ready for immediate employability within Maldives and abroad.

Vision

To become the leading business school in the Maldives based on Islamic beliefs and values

Mission

We produce competent business professionals who are prepared for employment.

Objectives
  • Produce locally valued and globally recognized business and finance professionals who can contribute to the development of the national and Ummah.
  • Incorporate Islamization of knowledge, and to cultivate a strong Islamic culture of learning and teaching
  • Create exemplary faculty in terms of student service.
  • Achieve excellence in teaching and learning, and faculty research
އަބްދުލް ސަމަދު މުޙައްމަދު

ޑީން

ސޮފްވާ ނާޝިދު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ފާތިމަތު ނަދާ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ތަފްސީލް އަންނަނީ!

Ongoing Courses

ހިނގަމުންދާ ކޯސްތައް

Course Name ކޯހުގެ ނަން MNQF Level އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް Course Duration ކޯހުގެ މުއްދަތު Course Fee ކޯސް ފީ Kulliyah / Center ކުއްލިޔާ / ސެންޓަރ
Bachelor of Accounting and Finance ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 37745 MVR 37745 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Advance Diploma in Public Financial Management އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 25575 MVR 25575 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Associate Degree in Human Resources Management އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 24355 MVR 24355 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Islamic Banking and Finance ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 5 ލެވެލް 5 1 Year 1 އަހަރު MVR 15940 MVR 15940 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Accounting and Finance ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 5 ލެވެލް 5 1 Year 1 އަހަރު MVR 13340 MVR 13340 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Human Resources Management ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް Level 5 ލެވެލް 5 1 Year 1 އަހަރު MVR 13535 MVR 13535 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Bachelor of Human Resource Management ބެޗްލާރ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 34040 MVR 34040 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Bachelor of Islamic Banking and Finance ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 39305 MVR 39305 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Bachelors in Local Governance and Administration ބެޗްލާރސް އިން ލޯކަލް ގަވަރނެންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 41790 MVR 41790 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Local Governance and Administration ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނެންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން Level 5 ލެވެލް 5 1 Year 1 އަހަރު MVR 10460 MVR 10460 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Associate Degree in Local Governance and Administration އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ލޯކަލް ގަވަރނެންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 20220 MVR 20220 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Executive Masters in Islamic Finance (eMIF by INCEIF) އެގްޒެކެޓިވް މާސްޓަރސް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް Level 9 ލެވެލް 9 1.5 Years 1.5 އަހަރު MVR 93522 MVR 93522 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Master of Business Management މާސްޓަރ އޮފް ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް Level 9 ލެވެލް 9 1 Year 1 އަހަރު MVR 34225 MVR 34225 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Master of Public Administration and Governance މާސްޓަރ އޮފް ޕަބްލިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ގަވަރނަންސް Level 9 ލެވެލް 9 1 Year 1 އަހަރު MVR 34225 MVR 34225 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް