Overview

Kulliyyah of Shari’ah and Laws, formerly known as Faculty of Shari’ah and Law, is among the first colleges established in Maldives. It has gone through many stages of development to reach where it stands now and has a longstanding history of producing well-known leaders in the country. The Bachelor of Shari’ah and Laws offered by the our Kulliyyah is one of the best legal education in Maldives.

Ali Nisham

Dean

Afthim Mohamed

Administrative Officer

Message from the Dean

Bismillahirahmanirahim, 

As a Dean of Kulliyyah of Shari’ah and Law (KSL), Islamic University of Maldives (IUM), I am honored to welcome you.

For more than three decades, KSL has been providing quality legal education in Maldives. We have transformed immensely from our modest beginning as part of an institute to a Kulliyyah of IUM.

KSL is committed to provide excellent legal education as our curriculum is based on integration of legal education. We aim to produce balanced professionals who are competent in both Shari’ah and law.

Our commitment to exceptional legal education begins with our staff who are highly dedicated to students’ academic excellence. Our lecturers consist of prominent experts whose expertise and experience would enhance the students’ learning experience at KSL.

In the past we have seen a significant improvement in the opportunities available to our graduates nationally. We have produced lawyers and judges who are well-rounded in the legal field. Our graduates are employed in private sector, governmental agencies, independent bodies, judiciary, as well as international bodies. Their commitment and contribution to the society are exemplary.

KSL is the perfect institution in Maldives to study law for a satisfying and rewarding learning experience.

Vision

To provide integrated legal education that is of excellent quality.

Mission

 To produce balanced professionals competent both in Shari’ah and law who will serve the public and justice system with a high commitment to the value of justice.

Objectives
 • To create exceptional legal research that contributes to policy and law making.

 • To produce high quality graduates who are prepared for the legal profession at international level.

 • To develop and increase resources for students and faculty for a richer academic experience.

Values
 1. Integrity
 2. Competency
 3. Comprehensiveness
Special Events
 1. Moot Competition.
 2. KSL Guest Lecture Series.
ތަޢާރަފް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ނުވަތަ ކުރީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފުރަތަމަ ކުއްލިއްޔާ އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޯ ފެކަލްޓީއެވެ. ކުއްލިއްޔާގެ ދިގު ތާރީޚުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ގިނަ ލީޑަރުންތަކެއް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. އަދި ކުއްލިއްޔާއިން ހިންގާ ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ޑިގްރީ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނީ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކޯހެކެވެ.

އަލީ ނިޝާމް

ޑީން

އަފްތިމް މުޙައްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްޜޭޓިވް ސްޓާފް

ޑީން ގެ މެސެޖް

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ.

މިކުއްލިއްޔާ އިންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ދާއިރާއަށް ތިރީސް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތް ކޮށްދީފައެވެ. މައުހަދަކުން ކުއްލިއްޔާއަކަށް ވަނީ ތަރައްޤީ ވެފައެވެ.

އަމާޒަކީ އިސްލާމީ ފިކުރާ އެއްގޮތަށް ފެންވަރު ރަގަޅު ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ތައުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ޤާބިލު އެކްސްޕާޓުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ.

ފެންވަރު ރަގަޅު ދަސްވެނިންތަކެއް އުފެއްދޭނީ ފެންވަރު ރަގަޅު މުދައްރިބުންތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކުއެވެ. ވުމާއެކު، މި ކުއްލިއްޔާގައި ކިޔަވައި ދެއްވާނީ ދާއިރާގައި ފުންނާބުއުސް ޢިލްމުވެރި ފަރާތްތަކެއްކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މި ކުއްލިޔާގެ ދަސްވެނިންނަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ. ޤާބިލު ފަނޑިޔާރުންނާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުން މިކުއްލިއްޔާއިން ދަސްވެނިވެފައިވާކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަޅުގަޑުމެންގެ ދަސްވެނީންނަށްވަނީ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ، ސަރުކާރު، މިނިވަން މުއައްސަސާތައް، ޝަރުޢީ ދާއިރާ، އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ. މުޖުތަމަޢަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި އެބޭފުޅުންގެ ދައުރަކީ ނަމޫނާ ދައުރެކެވެ.

މިކުއްލިއްޔާގައި ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާއިން ކިޔަވަން ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ ހިތްހަމަޖެހޭ ފުރުޞަތަކަށް ވާނެއެވެ. 

ވިޝަން

ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ރޮގުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

މިޝަން

އިންސާފުގެ އަގުތަކުގެ މަތީގައި މުޖުތަމަޢަށާއި ޢަދުލު އިންސާފުގެ ނިޒާމަށް ޚިދުމަތް ކުރާނެ ޝަރީޢަތާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ޤާބިލު ބަޔަކު ބިނާކުރުމެވެ.

މަޤްޞަދުތައް
 • ޤާނޫނު ހެދުމާއި ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރެވޭ ފަދަ ދިރާސާ ކުރުން.
 • ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ދަސްވެނިންތަކެއް އުފެއްދުން.
 • ފެންވަރު ރަގަޅު ޢިލްމީ މާހައުލެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ކުއްލިއްޔާގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް އިތުރުކުރުން.
ވެލިއުސް
 1. ނަޒާހަތްތެރިކަން
 2. ޤާބިލުކަން
 3. ފުރިހަމަކަން
ޚާއްޞަ އިވެންޓްތައް
 1. މޫޓް ކޮމްޕެޓިޝަން.
 2. ގެސްޓް ލެކްޗަރުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުން.

Ongoing Courses

ހިނގަމުންދާ ކޯސްތައް

Course Name ކޯހުގެ ނަން MNQF Level އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް Course Duration ކޯހުގެ މުއްދަތު Course Fee ކޯސް ފީ Kulliyah / Center ކުއްލިޔާ / ސެންޓަރ
Doctor of Philosophy in Islamic Judicial Sciences and Legislative Policy ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ އިން އިސްލާމިކް ޖުޑީޝިއަލް ސައިންސަސް އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް ޕޮލިސީ Level 10 ލެވެލް 10 3 Years 3 އަހަރު MVR 98865 MVR 98865 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Master of Islamic Judicial Sciences and Shari’ah Policy މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ Level 9 ލެވެލް 9 1 Year 1 އަހަރު MVR 38295 MVR 38295 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Master of Comparative Laws މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް Level 9 ލެވެލް 9 1 Year 1 އަހަރު MVR 38295 MVR 38295 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Postgraduate Diploma in Shari’ah (PGDS) ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ Level 8 ލެވެލް 8 1 Year 1 އަހަރު MVR 37845 MVR 37845 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Postgraduate Diploma in Law (PGDL) ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ Level 8 ލެވެލް 8 1 Year 1 އަހަރު MVR 37845 MVR 37845 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Bachelor of Shari’ah and Law with Honours ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް Level 7 ލެވެލް 7 4 Years 4 އަހަރު MVR 59343 MVR 59343 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Associate Degree in Shari’ah and Law އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 27560 MVR 27560 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Diploma in Shari’ah and Law ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ Level 5 ލެވެލް 5 1 Year 1 އަހަރު MVR 14639 MVR 14639 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Master of Law (Comparative Jurisprudence) މާސްޓަރ އޮފް ލޯ (ކޮމްޕަރެޓިވް ޖުރިސްޕްރޫޑެންސް) Level 9 ލެވެލް 9 1 Year 1 އަހަރު MVR 34225 MVR 34225 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Doctor of Philosophy in Islamic Judicial Sciences and Legislative Policy ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ އިން އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް ޕޮލިސީ Level 10 ލެވެލް 10 3 Years 3 އަހަރު MVR 99025 MVR 99025 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ