ޕަބްލިކޭޝަން

Publications

Prospectus 2017 - 2018
ޕްރޮސްޕެކްޓަސް 2017 - 2018
Academic Policies and Procedures 2017
އެކަޑަމިކް ޤަވައިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2017
Admin Policies 2017
އިދާރީ ގަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް
Student Code of Conduct
ދަރިވަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު
Staff Code of Conduct 2017
މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު 2017
Dissertation and Thesis Manual - EN
އިލްމީ ދިރާސާއާއި ރިސާލާ ލިޔުމުގެ އިރުޝާދު - އިނގިރޭސި
Dissertation and Thesis Manual - DH
އިލްމީ ދިރާސާއާއި ރިސާލާ ލިޔުމުގެ އިރުޝާދު - ދިވެހި
Strategic Plan 2020
ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 2020
Abstract Book 2017
އެބްސްޓްރެކްޓް ބުކް 2017
Abstract Book 2018
އެބްސްޓްރެކްޓް ބުކް 2018
Academic Policies and Procedures 2018
އެކަޑެމިކް ޤަވަޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2018