Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި

Course Duration: 3 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 3 އަހަރު

MNQF Level: 10

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 10

Course Fee: MVR 97205.00

ކޯހުގެ ފީ: MVR 97205.00

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Master’s Degree at MNQF Level 9 in Shari’ah or Shari’ah and Law or Islamic Studies or Judicial Sciences or Fiqh or Usul al Fiqh or Usul-al-Din.
AND
Bachelor’s Degree at MNQF Level 7 in Shari’ah or Shari’ah and Law or Islamic Studies or Judicial Sciences or Fiqh or Usul-al-Fiqh or Usul-al-Din.

--

Shahadhaa Sanaviyya pass in all Arabic language modules,
OR
MNQF Level 4 or above qualification in Arabic language.
OR
A pass in Arabic Competency Test of IUM or equivalent.
If a student has completed his/her previous qualification(s) in Arabic medium, the student will be given exemption from Arabic language requirement.

--