Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 36995.00

ކޯހުގެ ފީ: MVR 36995.00

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Quran and Sunnah

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
Graduate Diploma or Postgraduate Diploma at MNQF level 8 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.

--

 1. Research Methodology in Islamic Sciences
 2. Fundamental Studies of the Theory of Permissibility
 3. Studies in Comparative Figh
 4. Fundamental Studies of Reasoning and Analogy
 5. Juristic Studies in International Relations
 6. Issues of Codification in Islamic Jurisprudence
 7. Juristic Study of Judiciary
 8. Theory of Objectives of Shari’ah
 9. Studies of Islamic Law of Transactions
 10. Theory of Islamic Law of Evidence
 11. Studies of Islamic Family Law
 12. Dissertation
 13. Thesis

(Students are required to take any ONE from the following)
 
1. COR0901 - Tawhid, Humanity and Civilization
2. COR0902 - Innovative Thinking in Islamic Perspective