Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 35370.00

ކޯހުގެ ފީ: MVR 35370.00

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
Graduate Diploma or Postgraduate Diploma at MNQF level 8 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.

--

 1. Research Methodology in Islamic Sciences
 2. State Governance and Administrative System in Islamic Perspective
 3. Studies on the Prophet’s Leadership
 4. Islamic Social System
 5. Strategic Management and Leadership from an Islamic Perspective
 6. Family in the Qur’an and Sunnah Perspective
 7. Issues of Contemporary Fiqh and Thoughts
 8. Islamic Civilization and Culture
 9. Islamic Economic System
 10. Human Rights in Islam and International Conventions
 11. Dissertation
 12. Thesis

 

(Students are required to take any ONE from the following)
 
1. COR0901 - Tawhid, Humanity and Civilization
2. COR0902 - Innovative Thinking in Islamic Perspective