Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi and English (Mixed)

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 35370.00

ކޯހުގެ ފީ: MVR 35370.00

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
Graduate Diploma or Postgraduate Diploma at MNQF level 8 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.

--

 1. Research Methodology in Islamic Sciences
 2. Textual Studies in the Books of the Islamic Faith
 3. Studies of Issues in the Iman
 4. Impact of Faith in Human Life
 5. Comparative Religions In Islamic Perspective
 6. Critical Studies of Sects
 7. Modern and Contemporary Philosophies in View of Islam
 8. Intellectual Trends in Contemporary Thinking
 9. Elements and Specification of Islamic Thought
 10. Dissertation
 11. Thesis

 

(Students are required to take any ONE from the following)
 
1. COR0901 - Tawhid, Humanity and Civilization
2. COR0902 - Innovative Thinking in Islamic Perspective