Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi and English (Mixed)

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 30950

ކޯހުގެ ފީ: MVR 30950

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
Graduate Diploma or Postgraduate Diploma at MNQF level 8 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.

--

  1. Research Methods in Mass Communication
  2. Media Legislation, Ethics and Responsibilities
  3. Investigative Journalism
  4. Freedom of Expression beyond Borders
  5. Media Criticism and Creative Thinking
  6. Contemporary Issues in Media
  7. Media Management and Internship

 

(Students are required to take any ONE from the following)
 
COR0901 - Tawhid, Humanity and Civilization