Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 3 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 3 އަހަރު

MNQF Level: 7

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 7

Course Fee: MVR 28560

ކޯހުގެ ފީ: MVR 28560

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

2 passes with E grade or above in GCE A level or C grade or above in HSC
OR
MNQF level 4 qualification in a related field.
OR
20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Programme.

--

 1. Basic Computer Applications
 2. Fiqh of Worship 1
 3. Islamic Faith 1
 4. Islamic Faith 2
 5. Fiqh of Worship 2
 6. Islamic Family Law
 7. Sciences of Hadith
 8. Research Methodology
 9. Fiqh of Transactions
 10. Biography of The Prophet and Caliphs
 11. Punishment and Crimes
 12. Analytical Hadith
 13. Sciences of Quran
 14. Principles of Islamic Jurisprudence
 15. Islamic History
 16. Analytical Exegesis of Hadith
 17. Comprehensive Hadith
 18. Islamic Law of International Relations
 19. Comprehensive Quranic Exegesis
 20. Law of Inheritance
 21. Islamic Sects
 22. Human Rights in Islam
 23. Contemporary Fiqh Issues
 24. Comparative Religion
 25. Islamic Civilization

 

Quran and Arabic Language Modules
 
1. Quran Level 1
2. Quran Level 2
3. Quran Level 3
4. Quran Level 4 

1. Arabic Language Level 1
2. Arabic Language Level 2
3. Arabic Language Level 3
4. Arabic Language Level 4

5. Arabic Language Level 5
6. Arabic Language Level 6

 

IUM Core Modules
 
1. Values and Ethics for a Practical Life
2. Critical Thinking and its Methodology
3. Islamic View of Knowledge and Civilization
4. Maldivian History and Civilization