Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi OR Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި / ދިވެހި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 38295

ކޯހުގެ ފީ: MVR 38295

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Shari’ah and Law

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
Graduate Diploma or Postgraduate Diploma at MNQF level 8 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.

--

If Medium of Instruction is Arabic: 
Shahadhaa Sanaviyya pass in all Arabic language modules,
OR
MNQF Level 4 or above qualification in Arabic language.
OR
A pass in Arabic Competency Test of IUM or equivalent.
If a student has completed his/her previous qualification(s) in Arabic medium, the student will be given exemption from Arabic language requirement.

--

 1. Research Methodology in Islamic Law
 2. Islamic Shari’ah Policy
 3. Juristic Study of Judiciary
 4. Theory of Objectives of Shari’ah
 5. Theory of Islamic Law of Evidence
 6. Conflicts and Preferences on Shari’ah Issues
 7. Issues of Codification in Islamic Jurisprudence
 8. Principles of Islamic Jurisprudence
 9. Administrative, Economic, and Financial System in Islam
 10. Studies in Comparative Fiqh
 11. Studies of Islamic Law of Transactions
 12. Studies of Islamic Family Law
 13. Studies of Maldivian Judicial System
 14. Islamic Criminal Law
 15. Dissertation

 

(Students are required to take any one)

 1. Tawhid, Humanity and Civilization
 2. Innovative Thinking in Islamic Perspective