Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: English

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އިނގިރޭސި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 38295

ކޯހުގެ ފީ: MVR 38295

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Shari’ah and Law

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
Graduate Diploma or Postgraduate Diploma at MNQF level 8 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.

--

 1. Research Methodology in Law
 2. Study of Islamic and Maldivian Legal System
 3. Comparative Labour Law
 4. Law of Islamic Banking and Finance
 5. Comparative Medical Law
 6. Study of Islamic Law of Evidence
 7. Comparative Jurisprudence
 8. Comparative Constitutional Law
 9. Study of Islamic Law of Transactions
 10. Principle of Islamic Jurisprudence
 11. Human Rights in Islam
 12. Study of Islamic Criminal Law
 13. Comparative Cyber Law
 14. Alternative Dispute Resolution Mechanism
 15. Dissertation
 16. Thesis

 

(Students are required to take any one)

 1. Tawhid, Humanity and Civilization
 2. Innovative Thinking in Islamic Perspective