Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 8

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 8

Course Fee: MVR 37845

ކޯހުގެ ފީ: MVR 37845

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Shari’ah and Law

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after the completion of a Level 5 qualification),and achieved a pass rating from an interview or exam given by the institute.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 4 years of relevant experience (of which 2 years of experience is obtained after the completion of a Level 6 qualification),and achieved a pass rating from an interview or exam given by the institute.

--