Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: English

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އިނގިރޭސި

Course Duration: 4 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 4 އަހަރު

MNQF Level: 7

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 7

Course Fee: MVR 59343

ކޯހުގެ ފީ: MVR 59343

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Shari’ah and Law

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

2 passes with E grade or above in GCE A level or C grade or above in HSC
OR
MNQF level 4 qualification in a related field.
OR
20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Programme.

--

 1. Academic and Legal Dhivehi
 2. Administrative Law
 3. Alternative Dispute Resolution
 4. Business Law
 5. Civil Procedure Law
 6. Company Law I
 7. Company Law II
 8. Compulsory Moot
 9. Constitutional Law
 10. Criminal Law I
 11. Criminal Law II
 12. Criminal Procedure Law
 13. History of Islamic Legal System
 14. Islamic Criminal Law I
 15. Islamic Criminal Law II
 16. Islamic Family Law
 17. Islamic Law of Evidence
 18. Islamic Law of Transactions I
 19. Islamic Law of Transactions II
 20. Islamic Legal Maxims
 21. Jurisprudence
 22. Land Law I
 23. Land Law II
 24. Law of Contract I
 25. Law of Contract II
 26. Law of Equity and Trust
 27. Law of Evidence I
 28. Law of Evidence II
 29. Law of Islamic Banking and Finance
 30. Law of Succession
 31. Law of Tort I
 32. Law of Tort II
 33. Legal Aspect of Selected Verses and Ahadith
 34. Legal Skills and Research Methodology
 35. Maldivian Legal System
 36. Objectives of Shari’ah in Islamic Legislative Policy
 37. Principles of Islamic Jurisprudence I
 38. Principles of Islamic Jurisprudence II
 39. Professional Practice
 40. Public International Law I
 41. Public International Law II
 42. Research Project

 

IUM Core Modules
 
1. Values and Ethics for a Practical Life
2. Critical Thinking and its Methodology
3. Islamic View of Knowledge and Civilization
4. Maldivian History and Civilization

Quran and Arabic Language Modules
 
1. Quran Level 1
2. Quran Level 2
3. Quran Level 3
4. Quran Level 4 

1. Arabic Language Level 1
2. Arabic Language Level 2
3. Arabic Language Level 3
4. Arabic Language Level 4

5. Arabic Language Level 5
6. Arabic Language Level 6