Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi OR English

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި / އިނގިރޭސި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 38280

ކޯހުގެ ފީ: MVR 38280

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
Graduate Diploma or Postgraduate Diploma at MNQF level 8 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.

[Required to study in English Medium.]

C grade or above in GCE or IGCSE O level English,
OR
IELTS score 6.0
OR
A pass in English Competency Test of IUM or equivalent.
(If a student has completed his/her pervious qualification(s) in English medium, the student will be given exemption from English language requirement.)

[Students should meet either the English or the Arabic language requirements to study in Dhivehi Medium.]
Shahadhaa Sanaviyya pass in all Arabic language modules,
OR
MNQF Level 4 or above qualification in Arabic language,
OR
A pass in Arabic Competency Test of IUM or equivalent.
(If a student has completed his/her pervious qualification(s) in Arabic medium, the student will be given exemption from Arabic language requirement.)

Mode 1: Coursework

 1. RES0905 - Qualitative Research Methods
 2. RES0906 - Quantitative Research Methods
 3. EDU0910 - Philosophy of Education
 4. EDU0909 - Curriculum and Advanced Pedagogy
 5. EDU0911 - Contemporary Issues in Teaching and Learning
 6. EDU0912 - Educational Testing and Assessment
 7. EDU0913 - Entrepreneurship in Education
 8. EDU0914 - Professional Project
 9. EDU0915 - Differentiated Teaching and Learning


Mode 2: Coursework and Research

 1. RES0905 - Qualitative Research Methods
 2. RES0906 - Quantitative Research Methods
 3. EDU0910 - Philosophy of Education
 4. EDU0909 - Curriculum and Advanced Pedagogy
 5. EDU0911 - Contemporary Issues in Teaching and Learning
 6. EDU0912 - Educational Testing and Assessment
 7. DIS0906 - Dissertation

 

(Students are required to take any ONE from the following)
 
1. COR0901 - Tawhid, Humanity and Civilization
2. COR0902 - Innovative Thinking in Islamic Perspective