Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: English

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އިނގިރޭސި

Course Duration: 6 Months

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 6 މަސް

MNQF Level: 8

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 8

Course Fee: MVR 16720

ކޯހުގެ ފީ: MVR 16720

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after the completion of a Level 5 qualification),and achieved a pass rating from an interview or exam given by the institute.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 4 years of relevant experience (of which 2 years of experience is obtained after the completion of a Level 6 qualification),and achieved a pass rating from an interview or exam given by the institute.

--

C grade or above in GCE O/L English,
OR
IELTS score 6.0, 
OR 
a pass in English Competency Test of IUM.
(If a student has completed his/her previous qualification in English medium, the student will be given exemption from English language requirement.)

--