Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: English

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އިނގިރޭސި

Course Duration: 3 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 3 އަހަރު

MNQF Level: 7

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 7

Course Fee: MVR 26820

ކޯހުގެ ފީ: MVR 26820

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

2 passes with E grade or above in GCE A level or C grade or above in HSC
OR
MNQF level 4 qualification in a related field.
OR
20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Programme.

--

C grade or above in GCE O/L English,
OR
IELTS score 6.0, 
OR 
a pass in English Competency Test of IUM.
(If a student has completed his/her previous qualification in English medium, the student will be given exemption from English language requirement.)

--

 1. Curriculum, Pedagogy and Practice
 2. Educational Psychology
 3. ICT in Education
 4. Professional Experience 1
 5. Educational Assessment and Evaluation
 6. Inclusive Education
 7. Sociology of Education
 8. School Leadership
 9. Action Research and Reflective Practice
 10. Professional Experience 2
 11. Islamic Faith 1
 12. English: Primary Schooling Contexts
 13. Life Science Content and Pedagogy
 14. Numeracy in the School Context
 15. English: Children’s Experiences of Texts
 16. Creative Arts
 17. Mathematics Teaching Pedagogy
 18. English Teaching Pedagogy
 19. Health and Physical Education
 20. Physical Science Content and Pedagogy
 21. Mathematical Foundations

 

Quran and Arabic Language Modules
 
1. Quran Level 1
2. Quran Level 2
3. Arabic Language Level 1
4. Arabic Language Level 2

IUM Core Modules
 
1. Values and Ethics for a Practical Life
2. Critical Thinking and its Methodology
3. Islamic View of Knowledge and Civilization
4. Maldivian History and Civilization