Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި

Course Duration: 2 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 2 އަހަރު

MNQF Level: 6

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 6

Course Fee: MVR 25800

ކޯހުގެ ފީ: MVR 25800

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

2 passes with E grade or above in GCE A level or C grade or above in HSC
OR
MNQF level 4 qualification in a related field.
OR
20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Programme.

--

Shahadhaa Sanaviyya pass in all Arabic language modules,
OR
MNQF Level 4 or above qualification in Arabic language.

--