Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 32770

ކޯހުގެ ފީ: MVR 32770

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Quran and Sunnah

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.
OR
Graduate Diploma or Postgraduate Diploma at MNQF level 8 in a related field.
OR
25 years old, completion of a related Level 5 qualification, and 7 years of relevant experience (of which 3.5 years of experience is obtained after completion of a Level 5 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.
OR
25 years old, completion of a related Level 6 qualification, and 6 years of relevant experience (of which 3 years of experience is obtained after completion of a Level 6 qualification), and completion of an MQA approved Pre-Master’s Program.

·       އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
·      ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން. (ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން) ނުވަތަ،
·         ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން. (ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން)

Shahadhaa Sanaviyya pass in all Arabic language modules,
OR
MNQF Level 4 or above qualification in Arabic language.
OR
A pass in Arabic Competency Test of IUM or equivalent.
If a student has completed his/her previous qualification(s) in Arabic medium, the student will be given exemption from Arabic language requirement.

ކިޔަވަނީ އަރަބި ބަހުންނަމަ: ޝަހާދާ ސާނަވިއްޔާގެ އަރަބިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ ލެވެލް 4ގެ އަރަބި ސެޓްފިކެޓް އެއް އޮތުން ނުވަތަ ޔުނިވާސިޓީންދޭ އަރަބި ޓެސްޓުން ފާސްވެފައިވުން

 1. Studies in Authentic Hadith
 2. Research Methodology in Islamic Sciences
 3. Studies in Fabricated Hadith
 4. Study in the Analytical and Substantive Hadith
 5. Defending of the Sunnah Annbaviyyah
 6. The Methodologies of the Muhaddithun and their Conditions
 7. Studies of the Derivations and Chains of Hadith
 8. Studies in the Maladies of al-Hadith
 9. Dissertation
 10. Thesis

(Students are required to take any one)

 1. Tawhid, Humanity and Civilization
 2. Innovative Thinking in Islamic Perspective