Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި

Course Duration: 2 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 2 އަހަރު

MNQF Level: 5

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 5

Course Fee: MVR 25050

ކޯހުގެ ފީ: MVR 25050

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Arabic Language

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Completion of Shahaadha Saanaviyya
OR
MNQF level 4 qualification in a related field.

--