Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 3 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 3 އަހަރު

MNQF Level: 7

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 7

Course Fee: MVR 28710

ކޯހުގެ ފީ: MVR 28710

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Quran and Sunnah

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

2 passes with E grade or above in GCE A level or C grade or above in HSC
OR
MNQF level 4 qualification in a related field.
OR
20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Programme.

·       އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 7 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
·      ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 7 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3.5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 5 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން. (ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން) ނުވަތަ،
·         ޢުމުރުން 25 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި 6 އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއަކީ ލެވެލް 6 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން. (ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާ ފަރާތްތަކަށް އައި.ޔޫ.އެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރީ-މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން)

Semeseter 1

 1. QUR0505 - Holy Quran Memorization 6
 2. QUR0509 - Arts of the Quran Recitation 4
 3. QUR0506 - Holy Quran Recitation 6
 4. QUR0510 - Rules of Quran Recitation 6
 5. SHA0719 - Fiqh of Worship
 6. RES0702 - Research Methodology
 7. COR0701 - Values and Ethics for a Practical Life

Semeseter 2

 1. QUR0507 - Holy Quran Memorization 7 
 2. QUR0511 - Arts of the Quran Recitation 5
 3. QUR0508 - Holy Quran Recitation 7 
 4. QUR0512 - Rules of Quran Recitation 7
 5. MIT0701 - Computer Applications for Quranic Studies
 6. QUR0714 - Quranic Sciences
 7. ARB0001 - Arabic Language Level 1
 8. QUR0712 - Defending Slanders Against the Quran

Semeseter 3

 1. QUR0601 - Holy Quran Memorization 8
 2. QUR0605 - Arts of the Quran Recitation 6
 3. QUR0602 - Holy Quran Recitation 8
 4. QUR0606 - Rules of Quran Recitation 8
 5. QUR0719 - Introduction to the Recitations
 6. COR0702 - Critical Thinking and its Methodology 
 7. QUR0745 - The origins of interpretation and the methods of interpreters

Semeseter 4

 1. COR0703 - Islamic View of Knowledge and Civilization
 2. QUR0603 - Holy Quran Memorization 9 
 3. QUR0607 - Arts of the Quran Recitation 7
 4. QUR0604 - Holy Quran Recitation 9
 5. QUR0608 - Rules of Quran Recitation 9
 6. ARB0002 - Arabic Language Level 2 
 7. QUR0738 - Analytical Quranic Exegesis 

Semeseter 5

 1. ARB0003 - Arabic Language Level 3 
 2. COR0704 - Maldivian History and Civilization
 3. QUR0741 - Holy Quran Recitation 10
 4. QUR0743 - Holy Quran Memorization 10
 5. QUR0706 - Dialogue Principles and Ethics of Quran
 6. QUR0707 - Exegesis of Legal-Ruling Verses (1)

Semeseter 6

 1. QUR0742 - Holy Quran Recitation 11
 2. QUR0744 - Holy Quran Memorization 11
 3. ARB0004 - Arabic Language Level 4 
 4. SUN0702 - Introduction to the Science of Hadith Terminology
 5. QUR0710 - Miracles of the Quran
 6. QUR0709 - Thematic Quranic Exegesis 
 7. QUR0703 - Introduction to the Creed