Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި

Course Duration: 6 Months

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 6 މަސް

MNQF Level: 2

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 2

Course Fee: MVR 1950

ކޯހުގެ ފީ: MVR 1950

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Arabic Language

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Completion of Certificate 1 in Arabic Language conducted by IUM

--