Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އަރަބި

Course Duration: 6 Months

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 6 މަސް

MNQF Level: 1

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 1

Course Fee: MVR 300

ކޯހުގެ ފީ: MVR 300

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Arabic Language

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Completion of Key Stage 2 (Grade 6) of the Maldives National Curriculum Framework
OR
16 years of age and ability to communicate in the language of instruction.

--