Session: Saturday, Evening

ސެޝަން: ހޮނިހިރު، ހަވީރު

Medium of Instruction: English

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އިނގިރޭސި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 5

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 5

Course Fee: MVR 13340

ކޯހުގެ ފީ: MVR 13340

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Economics and Management Studies

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

L. Fonadhoo Campus Lh. Naifaru Campus HDh. Hanimaadhoo Campus Addu City Meedhoo Campus Fuvahmulak City Campus Male'Campus
ލ. ފުނަދޫ ކެމްޕަސް ޅ. ނައިފަރު ކެމްޕަސް ހދ. ހަނިމާދޫ ކެންޕަސް އައްޑޫސިޓީ މީދޫ ކެންޕަސް ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކެންޕަސް މާލެ ކެމްޕަސް

2 passes with E grade or above in GCE A level or C grade or above in HSC
OR
MNQF level 4 qualification in a related field.
OR
20 years old, completion of secondary school, 2 years of relevant work experience, and successful completion of an MQA approved University Preparation Programme.

--

C grade or above in GCE O/L English,
OR
IELTS score 6.0, 
OR 
a pass in English Competency Test of IUM.
(If a student has completed his/her previous qualification in English medium, the student will be given exemption from English language requirement.)

--

SEMESTER 1
CODE MODULE NAME
COR0701 Values and Ethics for a Practical Life 
FIN0505 Financial Management
STA0502 Business Statistics 
MGT0501 Management Concepts 
FIN0503 Fundamentals of Financial Accounting
ENG0502 Academic Writing
SEMESTER 2
CODE MODULE NAME
QUR0001 Quran Level 1
ECO0501 Economics Principles 
LAW0507 Busines Law
BUS0502 Entrepreneurship and Innovations
FIN0504 Fundamentals of Management Accounting
ARB0001 Arabic Language Level 1