Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi and English (Mixed)

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 4

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 4

Course Fee: MVR 9495

ކޯހުގެ ފީ: MVR 9495

Kulliyah / Centre: Centre For Continuing Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

3 passes with C Grade or above in GCE O Level and SSC
OR
MNQF level 3 qualification in a related field.
OR
18 years of age and 1 year work experience and ability to communicate in the language of instruction.

--