Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 6 Months

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 6 މަސް

MNQF Level: 3

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 3

Course Fee: MVR 2020

ކޯހުގެ ފީ: MVR 2020

Kulliyah / Centre: Centre For Continuing Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Completion of Grade 6
OR
18 years of age and ability to communicate in the language of instruction.
OR
Completion an MNQF Level 2 qualification

--