Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 6 Months

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 6 މަސް

MNQF Level: 1

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 1

Course Fee: MVR 300

ކޯހުގެ ފީ: MVR 300

Kulliyah / Centre: Centre For Continuing Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Completion of Grade 6
OR
16 years of age and ability to communicate in the language of instruction.

--

--

·      އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް 6 އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ،
ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން 16 އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.