Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 6 Months

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 6 މަސް

MNQF Level: 3

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 3

Course Fee: MVR 1980

ކޯހުގެ ފީ: MVR 1980

Kulliyah / Centre: Centre For Continuing Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Basic Education (Grade 7 Standard)
OR
MNQF level 2 qualification in the relevant field
OR
18 years of age and able to communicate in the language of instruction.

--