Session: Morning, Evening

ސެޝަން: ހެނދުނު، ހަވީރު

Medium of Instruction: English

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: އިނގިރޭސި

Course Duration: 6 Months

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 6 މަސް

MNQF Level: 3

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 3

Course Fee: MVR 2300

ކޯހުގެ ފީ: MVR 2300

Kulliyah / Centre: Centre For Continuing Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Completion of Grade 6
OR
Attainment of a Level 2 qualification.
OR
18 years of age and work experience in a job that requires reading, writing and communication in the language of instruction.

--