Session: Evening and Saturday

ސެޝަން: ހަވީރު އަދި ހޮނިހުރު

Medium of Instruction: Dhivehi

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ދިވެހި

Course Duration: 1 Year

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 1 އަހަރު

MNQF Level: 9

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 9

Course Fee: MVR 31035

ކޯހުގެ ފީ: MVR 31035

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Education

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Bachelor’s Degree at MNQF level 7 in a related field.

(Students are required to take any ONE from the following)

# MODULE CODE MODULE NAME CREDITS
1 COR0901 Tawhid, Humanity and Civilization 20
2 COR0902 Innovative Thinking in Islamic Perspective 20

 

Mode 1: Coursework

# MODULE CODE MODULE NAME CREDITS
1 RES0801 Research Methodology in Education 15
2 EDU0912 Educational Testing and Assessment 15
3 EDU0915 Differentiated Teaching and Learning 15
4 EDU0916 Curriculum of Islamic Education 15
5 EDU0917 Issues in Teaching and Learning of Islamic Education 18
6 EDU0918 Social and Philosophical Foundations of Islamic Education 15
7 ISL0901 Studies in the Syllabus Contents of Islamic Education 18

 

Mode 2: Coursework and Research

# MODULE CODE MODULE NAME CREDITS
1 RES0905 Qualitative Research Methods 20
2 EDU0910 Philosophy of Education 20
3 RES0801 Research Methodology in Education 15
4 EDU0912 Educational Testing and Assessment 15
5 EDU0915 Differentiated Teaching and Learning 15
6 ISL0901 Studies in the Syllabus Contents of Islamic Education 18
7 DIS0906 Dissertation 60

 

Mode 3: Research

# MODULE CODE MODULE NAME CREDITS
1 RES0801 Research Methodology in Education 15
2 THE0912 Thesis 120