Session: -

ސެޝަން: -

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ޢަރަބި

Course Duration: 3 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 3 އަހަރު

MNQF Level: 10

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 10

Course Fee: MVR 97205.00

ކޯހުގެ ފީ: MVR 97205.00

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Male'Campus
މާލެ ކެމްޕަސް