Session: -

ސެޝަން: -

Medium of Instruction: Arabic

ކިޔަވައިދޭ ބަސް: ޢަރަބި

Course Duration: 3 Years

ކޯހުގެ މުއްދަތު: 3 އަހަރު

MNQF Level: 10

އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް: 10

Course Fee: MVR 99025

ކޯހުގެ ފީ: MVR 99025

Kulliyah / Centre: Kulliyyah of Shari’ah and Law

ކުއްލިއާ / ސެންޓަރ: ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ

Available Campuses:

ކިޔަވައިދޭ ކެމްޕަސްތައް:

Male'Campus
މާލެ ކެމްޕަސް