Apply Online އެޕްލައި
Course Name
ކޯހުގެ ނަން
MNQF Level
އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް
Course Duration
ކޯހުގެ މުއްދަތު
Course Fee
ކޯސް ފީ
Kulliyah / Center
ކުއްލިޔާ / ސެންޓަރ
Bachelor of Quranic Studies ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 28710 MVR 28710 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Bachelor of Islamic Studies ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 28560 MVR 28560 Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް
Bachelor of Imaamship ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 25610 MVR 25610 Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް
Bachelor of Shari’ah and Law with Honours ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނާރސް Level 7 ލެވެލް 7 4 Years 4 އަހަރު MVR 59343 MVR 59343 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Bachelor of Teaching Quran ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 26050.00 MVR 26050.00 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Bachelor of Teaching Islamic Studies ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 31980 MVR 31980 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Bachelor of Teaching Arabic Language ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 31980 MVR 31980 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Bachelor of Education (Primary) ބެޗްލަރ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ( ޕްރައިމަރީ) Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 26820 MVR 26820 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Bachelor of Early Childhood Education ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 25274 MVR 25274 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Bachelor of Local Governance and Imaamship ބެޗްލަރ އޮފް ލޯކަލް ގަވަރނެންސް އެންޑް އިމާމަްޝިޕް Level 7 ލެވެލް 7 4 Years 4 އަހަރު MVR 36244 MVR 36244 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Bachelor of Accounting and Finance ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 37745 MVR 37745 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Local Governance and Imaamship ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 7 ލެވެލް 7 3 Years 3 އަހަރު MVR 39303 MVR 39303 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް