Apply Online އެޕްލައި
Course Name
ކޯހުގެ ނަން
MNQF Level
އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް
Course Duration
ކޯހުގެ މުއްދަތު
Course Fee
ކޯސް ފީ
Kulliyah / Center
ކުއްލިޔާ / ސެންޓަރ
Advanced Certificate in Quran Memorization އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Certificate 3 in Quran Memorization ސެޓްފިކެޓް 3 ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން Level 3 ލެވެލް 3 0.5 0.5 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Certificate 2 in Quran Memorization ސެޓްފިކެޓް 2 ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން Level 2 ލެވެލް 2 0.5 0.5 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Certificate 1 in Quran Memorization ސެޓްފިކެޓް 1 ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން Level 1 ލެވެލް 1 0.5 0.5 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Associate Degree of Imaamship އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އޮފް އިމާމްޝިޕް Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 16475 MVR 16475 Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް
Diploma of Imaamship ޑިޕްލޮމާ އޮފް އިމާމްޝިޕް Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 9365 MVR 9365 Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް
Associate Degree in Shari’ah and Law އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 27560 MVR 27560 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Diploma in Shari’ah and Law ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 14639 MVR 14639 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Associate Degree in Teaching Quran އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ ޤުރުއާން Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 20845 MVR 20845 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Associate Degree in Teaching Islamic Studies އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމް Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 22705 MVR 22705 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Associate Degree in Teaching Arabic Language އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 25800 MVR 25800 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Associate Degree in Education (Primary) އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން އެޑިއުކޭޝަން (ޕްރައިމަރީ) Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 18465 MVR 18465 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Diploma in Early Childhood Education ޑިޕްލޮމާ އިން އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 11490 MVR 11490 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Diploma in Teaching Arabic Language ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 16080 MVR 16080 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Diploma in Teaching Islamic Studies ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 12895 MVR 12895 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Diploma in Teaching Quran ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 12335 MVR 12335 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Diploma in Arabic Language for Diplomacy ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް ފޯރ ޑިޕްލޮމަސީ Level 5 ލެވެލް 5 2 Years 2 އަހަރު MVR 25050 MVR 25050 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Diploma in Arabic Language for Business and Marketing ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް ފޯރ ބިޒްނަސް އެންޑް މާކެޓިންގ Level 5 ލެވެލް 5 2 Years 2 އަހަރު MVR 25050 MVR 25050 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Diploma in Arabic Language for Journalism and Media ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް ފޯރ ޖޯނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ Level 5 ލެވެލް 5 2 Years 2 އަހަރު MVR 25050 MVR 25050 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Diploma in Arabic Language for Islamic Studies ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 13829 MVR 13829 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Diploma in Arabic Language for Hospitality and Tourism ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް Level 5 ލެވެލް 5 2 Years 2 އަހަރު MVR 25050 MVR 25050 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Diploma in Arabic Language ޑިޕްލޮމާ އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 11440 MVR 11440 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Advanced Certificate in Arabic Language އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 11520 MVR 11520 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Certificate 3 in Arabic Language ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް Level 3 ލެވެލް 3 1 1 އަހަރު MVR 3600 MVR 3600 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Certificate 2 in Arabic Language ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް Level 2 ލެވެލް 2 0.5 0.5 އަހަރު MVR 1950 MVR 1950 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Certificate 1 in Arabic Language ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް Level 1 ލެވެލް 1 0.5 0.5 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Certificate 1 in Arabic for Travel and Tourism ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް Level 1 ލެވެލް 1 0.5 0.5 އަހަރު MVR 1050 MVR 1050 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Associate Degree in Local Governance and Imaamship އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ލޯކަލް ގަވަރނެންސް އެންޑް އިމާމަްޝިޕް Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 25910 MVR 25910 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Advance Diploma in Public Financial Management އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް Level 5 ލެވެލް 5 2 Years 2 އަހަރު MVR 25575 MVR 25575 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Advance Diploma in Public Financial Management އެޑްވާންސްޑް ޑިޕްލޮމާ އިން ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 25575 MVR 25575 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Associate Degree in Human Resources Management އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމެންޓް Level 6 ލެވެލް 6 2 Years 2 އަހަރު MVR 24355 MVR 24355 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Local Governance and Imaamship ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް Level 5 ލެވެލް 5 2 Years 2 އަހަރު MVR 16420 MVR 16420 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Islamic Banking and Finance ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 15940 MVR 15940 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Accounting and Finance ޑިޕްލޮމާ އިން އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 15939 MVR 15939 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Diploma in Human Resources Management ޑިޕްލޮމާ އިން ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް Level 5 ލެވެލް 5 1 1 އަހަރު MVR 13534 MVR 13534 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Advanced Certificate in Local Governance and Imaamship އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެންޑް އިމާމްޝިޕް Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 8495 MVR 8495 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Advanced Certificate in Islamic Banking and Finance އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 12065 MVR 12065 Kulliyyah of Economics and Management Studies ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެކޮނޮމިކްސް އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ސްޓަޑީޒް
Advanced Certificate in Shari’ah & Law އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 10665 MVR 10665 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Advanced Certificate in Teaching އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގ Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 9495 MVR 9495 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Advanced Certificate in Quranic Studies އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 9690 MVR 9690 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Advanced Certificate for Imaamship އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް ފޯ އިމާމްޝިޕް Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 9620 MVR 9620 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Advanced Certificate in Business Management އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 10620 MVR 10620 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Advanced Certificate in English for Travel and Tourism އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް Level 4 ލެވެލް 4 1 1 އަހަރު MVR 10240 MVR 10240 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Certificate 3 in Qira'ath al-Quran ސެޓްފިކެޓް 3 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން Level 3 ލެވެލް 3 0.5 0.5 އަހަރު MVR 2020 MVR 2020 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Certificate 2 in Qira'ath al-Quran ސެޓްފިކެޓް 2 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން Level 2 ލެވެލް 2 0.5 0.5 އަހަރު MVR 1660 MVR 1660 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Certificate 1 in Qira'ath al-Quran ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ޤިރާއަތުލް ޤުރްއާން Level 1 ލެވެލް 1 0.5 0.5 އަހަރު MVR 300 MVR 300 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Certificate 3 for Imaams ސެޓްފިކެޓް 3 ފޯ އިމާމްސް Level 3 ލެވެލް 3 0.5 0.5 އަހަރު MVR 1980 MVR 1980 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Certificate 3 in English for General Purpose ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް Level 3 ލެވެލް 3 0.5 0.5 އަހަރު MVR 2300 MVR 2300 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Certificate 2 in English for General Purpose ސެޓްފިކެޓް 2 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް Level 2 ލެވެލް 2 0.5 0.5 އަހަރު MVR 2000 MVR 2000 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Certificate 1 in English for General Purpose ސެޓްފިކެޓް 1 އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް Level 1 ލެވެލް 1 0.5 0.5 އަހަރު MVR 900 MVR 900 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Certificate 1 in Basic English ސެޓްފިކެޓް 1 އިން ބޭސިކް އިންގްލިޝް Level 1 ލެވެލް 1 0.5 0.5 އަހަރު MVR 900 MVR 900 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން
Vaahaka Dhehkumuge Hunaruverikan Dhaskohdhey Course Level 1 ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް 1 Level 1 ލެވެލް 1 0.5 0.5 އަހަރު MVR 900 MVR 900 Centre For Continuing Education ސެންޓަރ ފޯ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިއުކޭޝަން