Apply Online އެޕްލައި
Course Name
ކޯހުގެ ނަން
MNQF Level
އެމްއެންކިއުއެފް ލެވެލް
Course Duration
ކޯހުގެ މުއްދަތު
Course Fee
ކޯސް ފީ
Kulliyah / Center
ކުއްލިޔާ / ސެންޓަރ
Master of Qira'ath މާސްޓަރ އޮފް ޤިރާއަތު Level 9 ލެވެލް 9 2.5 Years 2.5 އަހަރު MVR 32770.00 MVR 32770.00 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Master of Arts in Quranic Sciences މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 32770.00 MVR 32770.00 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Master of Arts in Science of Hadith މާސްްޓަރސް އޮފް އާރޓްސް އިން ސައިންސް އޮފް ހަދީޘް Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 32770 MVR 32770 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Doctor of Philosophy in Fiqh and Usul-al-Fiqh ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ އިން ފިގްހު އެންޑް އުސޫލުލް ފިގްހު Level 10 ލެވެލް 10 3 Years 3 އަހަރު MVR 97205.00 MVR 97205.00 Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް
Master of Fiqh and Usul-Al-Fiqh މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 36995.00 MVR 36995.00 Kulliyyah of Quran and Sunnah ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނަތް
Master of Islamic Revealed knowledge and Leadership މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝިޕް Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 35370.00 MVR 35370.00 Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް
Master of Aqidah and Islamic Thoughts މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 35370.00 MVR 35370.00 Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް
Master of Arts in Journalism and Media Communications މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 30950 MVR 30950 Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިޔުމަން ސައިންސަސް
Doctor of Philosophy in Islamic Judicial Sciences and Legislative Policy ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސޮފީ އިން އިސްލާމިކް ޖުޑީޝިއަލް ސައިންސަސް އެންޑް ލެޖިސްލޭޓިވް ޕޮލިސީ Level 10 ލެވެލް 10 3 Years 3 އަހަރު MVR 98865 MVR 98865 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Master of Islamic Judicial Sciences and Shari’ah Policy މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 38295 MVR 38295 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Master of Comparative Laws މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 38295 MVR 38295 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Postgraduate Diploma in Shari’ah (PGDS) ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ Level 8 ލެވެލް 8 1 1 އަހަރު MVR 37845 MVR 37845 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Postgraduate Diploma in Law (PGDL) ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ Level 8 ލެވެލް 8 1 1 އަހަރު MVR 37845 MVR 37845 Kulliyyah of Shari’ah and Law ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
Master of Arts in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޓީސޯލް (މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކާރސް އޮފް އަދަރ ލޭންގުއެޖަސް) Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 38602 MVR 38602 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Master of Teaching and Learning މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 38280 MVR 38280 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Master of Education in Leadership and Administration މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 32445 MVR 32445 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Postgraduate Certificate in TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކާރސް އފް އަދަރ ލޭންގުއޭޖަސް Level 8 ލެވެލް 8 0.5 0.5 އަހަރު MVR 16720 MVR 16720 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Postgraduate Diploma in Teaching ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ Level 8 ލެވެލް 8 1 1 އަހަރު MVR 17275 MVR 17275 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Master of Arts in Arabic Lingustics މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން އެރަބިކް ލޭންގުއޭޖް (ލިންގުއިސްޓިކްސް) Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 35370 MVR 35370 Kulliyyah of Arabic Language ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލެންގުއެޖް
Master of Teaching and Learning - Islamic Education މާސްޓާސް އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލަރނިންގ - އިސްލާމިކް އެޑިއުކޭޝަން Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 31035 MVR 31035 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
Master of Teaching and Learning - Quran މާސްޓާސް އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލަރނިންގ - ޤުރްއާން Level 9 ލެވެލް 9 1 1 އަހަރު MVR 31035 MVR 31035 Kulliyyah of Education ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން